URIFX

NZDCHF: Cơ hội sell

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Sell trong kênh giá, tỷ lệ 1:3++