huan162

NZD/USD 01->08/01/22 Phân tích theo PP Bob Volman

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đang tạo thành 1 cú nén giữa biên trên thành hộp và EMA . Hiện tại có thể BUY lên trên Chờ Thị trường trả lời .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.