CuBin2802

Phân tích cặp NZDUSD_28.08.2023

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Hiện tại trend chính của AUDUSD vẫn là sóng giảm, tuy vậy với các tín hiệu hiện tại, vùng bán này không tạo nên tỷ suất sinh lời cao.
- Canh mua dài hạn khi có set up xác nhận.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.