URIFX

@NZDUSD => Đánh countertrend

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Mình post trễ cặp này sau khi đã vào lệnh và reaction cũng rất tốt ở level mua:

========= Kết hoạch trade ========
tw = Wave C
sl = 0.6722
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

Bình luận:
so far so good
Giao dịch được đóng thủ công:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.