NgocHaiPearlie

NZDUSD - Breakout trend hỗ trợ.

Giá xuống
NgocHaiPearlie Cập nhật   
FX_IDC:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xu hướng breakout trend hỗ trợ hướng đến mức tp như trên hình.
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.