FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Hello traders we are looking out for NZDUSD sells movement all we wait for is for price to test back our 0.61 fib lvl which is 0.62274 area take profits lvl 0.60972 for about 133 pips and my stop loss lvl is 0.62551 , risking about 24 pips on this trade tell me what you guys think this trade
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.