VnRebates

NZDUSD - Xuất hiện test for demand

FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Cấu trúc ở TF lớn thì NZDUSD vẫn dang biểu thị một cấu trúc giảm

Giá đã phá xuống cấu trúc đi ngang với động lượng mạnh, kèm theo các dấu hiệu yếu của lực cầu như test for demand và no demand.

Song song đó, trong sóng giảm hiện tại đã có sự rút ngắn lực đẩy (SOT), kì vọng một nhịp hồi về quanh vùng POC của tường giảm trước đó trước khi kiểm tra lực cầu ddeeeer tìm điểm bán xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.