TRADiNG_Club_

NZDUSD Down Trend.!

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
#NZDUSD Looking for Sell trade setup as I mentioned in the Chart.!

Keep Supporting LIKE, COMMENT And FOLLOW.!

Thank You.!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.