FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
[S[tructure – Cấu trúc thị trường :
Cấu trúc H1, m15 đồng pha giảm

omentum – Động lượng :
+ Sóng giảm đang dốc dần
+ Vol sóng giảm tăng dần lên

-> Canh giá hồi về vùng SwingHigh hợp lưu Quasimodo để vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.