FXNHANQUA

BUY limit NZDUSD 06/04/2021

Giá lên
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Flying!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.