Kira1704

oax btc quá đẹp

Giá lên
BINANCE:OAXBTC   OAX / Bitcoin
1 ngày đẹp
4h very đẹp
1-30’ điểm vào đẹp best đáy 854-856 tầm 10’ nữa
tảget moon
stop 2% 840
tầm 12h trưa nay bay
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.