kenypt

OGN high risk

Giá lên
kenypt Cập nhật   
BINANCE:OGNUSDT.P   Origin Protocol / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Quan sát OGN đang có vùng support mạnh ở 0.18-0.2
Có khả năng cao là bay về 0.37 hoặc 0.8
Giao dịch đang hoạt động:
Quan sát gom thêm hàng vùng này
Bình luận:
gần chạm SL bật ngược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.