NheLong86

không thể ngồi nhìn miếng bánh mì rơi mất

BINANCE:OMGBTC   OmiseGO / Bitcoin
Em đã vào lệnh nó đầy đủ yếu tố cho mình ăn mà
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.