Phamdong1969

Harmony có thể có dợt phục hồi

Giá lên
BINANCE:ONEBTC   Harmony / Bitcoin
Harmony trên quãng đường giảm giá dài hạn của mình , đã bắt đầu đi ngang tích lũy
Tuy chưa có nhưng đợt tăng mạnh nhưng khả năng sẽ có một - hai sóng hồi ngắn trước khi đi vào giai đoạn tích lũy ổn đinh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.