nhpenter

ONGUSDT 1H BINANCE

Giá lên
BINANCE:ONGUSDT   Ontology Gas / TetherUS
Entry: DCA 0.71-0.72-0.73$
Stop loss: dưới 0.707$
Target kỳ vọng: 0.85$
Good luck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.