KiemCoin

ONT/BTC MỤC TIÊU LỢI NHUẬN 300%

BINANCE:ONTBTC   Ontology / Bitcoin
Mua : 1540
Mục tiêu bán: 6515
Lợi nhuận: 300%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.