NGOCBAO_TRADER

ONT tiệm cận vùng mua đẹp cho nhịp tăng giá

Giá lên
BINANCE:ONTBTC   Ontology / Bitcoin
Mục tiêu giá:

Buy 75-76 stoploss dưới 68. Target kì vọng như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.