canhlinh

OXT có thể tìm về được vùng mua hợp lý ?

Giá xuống
canhlinh Cập nhật   
COINBASE:OXTUSD   Orchid
Mô tả như trong hình vẽ. Dự đoán OXT sẽ quay về test 0.35 ở cuối tháng 7. Mình sẽ all in nếu rơi về vùng giá này.
Hỗ trợ 1: 0.45
Hỗ trợ 2: 0.35
Bình luận:
Nếu nến ngày hold trên 6.5 bỏ kịch bản này
Bình luận:
Bình luận:
BTC có vẻ đang tạo đáy ở vùng giá hiện tại. Long OXT tại đây. Cắt loss nếu xuống dưới 0.55

BTC chart
Bình luận:
Đặt mua 0.35 về tận 0.3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.