anhanhthien

CANH MUA PASC

Giá lên

22-01-2018 BUY LIMIT PASC @ 0.0002260 SELL LIMIT @ 0.00027
PASC XU HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH
KỲ VỌNG BUY VÙNG HỖ TRỢ 0.0002260
CHỐT LỜI 0.00027

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.