BITTREX:PAYBTC   TenX Pay Token / Bitcoin
Pay nhìn vào ngắn hạn ta có nhịp sóng vẫn còn xuống vùng 4860 kéo dài đến ngay 14 hoặc 16.01 mới vượt sóng lên lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.