HOSE:PC1   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
Điện trong giai đoạn quy hoạch điện 8 được thông qua sẽ cải thiện lợi nhuận cùng với đó PC1 là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp
Phù hợp với chủ trương xây dựng điện gió giai đoạn 2023-2025
PC1

về Kỹ thuật đây chuẩn tiêu chí Pocket Pivot với Kl lớn hơn 10 ngày và giá tăng trên đường MA10
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.