HOSE:PC1   CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
Khả năng vượt đỉnh, có dòng tiền đi ngược thị trường chung.
Chú ý là nó là kênh trên nếu so với GEG
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.