HOSE:PET   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Mình thấy pet tích lũy khá ok. kiểm tra volume thì giảm dần. mặt khác PET đã tích lũy thời gian trước khá dài. do đó, Dòng dầu khí thì hiện mình sẽ chọn để đầu cơ vào PET
có thể đầu cơ T+
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.