HOSE:PET   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
Khuyến nghị:
- Mua: khi giá vượt 17.2
- Target: 20.8
- CUtloss: 15