VuManhVietTien

[CỔ PHIẾU] MÃ PGD TRÊN SÀN HOSE CƠ HỘI TĂNG 32%

Giá lên
VuManhVietTien Cập nhật   
HOSE:PGD   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM
Cổ phiếu mã PGD công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam trên sàn HOSE đang kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng tại 35.963
Kỳ vọng bật ngược trở lại lên mức kháng cự tại 47.304
Mua trên entry: 35.950
Dừng lỗ stoploss: 32980
Chốt lời take profit: 40 .400 hoặc 47.250
Bình luận:
Đã mua vào

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.