phanvinhhai

PHR- Ngành cao su có động lực tăng trưởng trở lại?

Giá lên
HOSE:PHR   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
PHR đã tạo đáy và test nền đẹp, kỳ vọng cho chu kỳ hồi phục và tăng trưởng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.