KentDO

PHR - MUA - Tăng giá kéo dài, kỳ vọng thiết lập mức Kháng cự MỚI

Giá lên
HOSE:PHR   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Mã cổ phiếu PHR ; sàn HOSE; Cao su Phước Hòa .
Giá hiện tại 61.2; KLGD 0.4 triệu CP; Giá trị GD 23.76 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Đánh giá trạng thái hiện tại của PHR là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;nhà đầu tư cân nhắc MUA. Giá mục tiêu được kỳ vọng ở mức 62.85856(2.71%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 63(2.94%) nếu trong một xu hướng tích cực và mức giá ước tính 55(-10.13%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 54(-11.76%) nếu xu hướng giá diễn biến kém tích cực.

Thanh khoản
Quan sát yếu tố thanh khoản PHR có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 19.35 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn định; hiện tại thanh khoản đang có xu hướng Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Mức kháng cự gần nhất mà nhà đầu tư lưu ý của PHR là 62.85856 và mức kháng cự mạnh tại 63 ;mức hỗ trợ gần nhất cổ phiếu có thể đạt quanh mốc 55 ; nhà đầu tư cũng nên quan tâm mức hỗ trợ mạnh 54 . Vùng hợp lý theo mô hình nhà đầu tư có thể thực hiện xem xét mua lại tại mức 55.86.

Các đánh giá từ Mô hình
Kết quả từ mô hình tín hiệu hiện tại là đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu PHR . Đi kèm với xu hướng theo đánh giá của mô hình là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Chúng tôi cho rằng giá của cổ phiếu hiện tại đang vận động trong vùng An toàn.
Cổ phiếu Vừa chuyển trạng thái sang vùng không còn rủi ro thanh toán T+2, khuyến khích các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu PHR duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO- Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.