HOSE:PHR   CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
Mô hình giao động dự kiến của PHR