GameonVentures

PHX, H4, tìm vùng sóng hiệu chỉnh

GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:PHXBTC   None
Sóng hiệu chỉnh ngắn hạn PHX và sóng giảm tiếp diễn dành cho mã này khiến vùng buy của mã giao dịch này tới dứoi 50 sts
Bình luận:
Done TP

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures