GameonVentures

PHX, H4, tìm vùng sóng hiệu chỉnh

GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:PHXBTC   None
Sóng hiệu chỉnh ngắn hạn PHX và sóng giảm tiếp diễn dành cho mã này khiến vùng buy của mã giao dịch này tới dứoi 50 sts
Bình luận:
Done TP