ValimidShino

PHX/BTC\

BINANCE:PHXBTC   None
PHX / BTC - Binance
Buy: 0.00000340 - 0.00000344
Sell: 0.00000385 - 0.00000394
P/s: Buy trong ngày, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn win kèo sớm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.