NYMEX:PL1!   Hợp đồng tương lai Platinum
Đi hết sóng 3 Elliott, đang đi ngang trong phạm vi 2 biên.
Chờ phá đầy đủ nến qua 1 trong 2 biên rồi long/short phù hợp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.