khoahuynh

14-01-2022: (SG) bạch kim canh bán

NYMEX:PL1!   Hợp đồng tương lai Platinum
Giá bạch kim trong chart H1 đã phản ứng lại với vùng kháng cự ngắn hạn $975-980 lần thứ 3 với một nến đảo chiều giảm mạnh. Nếu giá tôn trọng vùng giá này và giảm gãy qua đường trend tăng, đồng thời giảm qua vùng giá $965 thì anh chị có thể chờ điều chỉnh lên nhẹ để bán xuống với mục tiêu giảm về $950. Kịch bản khác nếu bạch kim upside breakout qua vùng giá kháng cự $980 thì anh chị mua lên với mục tiêu tăng $995.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.