khoahuynh

17-02-2022: Bạch Kim canh bán

NYMEX:PL1!   Hợp đồng tương lai Platinum
Bạch Kim đã bứt phá mạnh mẽ ra khỏi biên trên của kênh giảm giá và đang tiến về vùng bán theo setup thằng gù. Canh bán bạch kim theo như hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.