toansystem

PLC 1D 14/3/22 Sideway biên độ rộng, theo dõi chờ mua

HNX:PLC   PETROLIMEX PETROCHEMICAL JSC
PLC 1D 14/3/22 Sideway biên độ rộng
Theo dõi chờ mua
Buy 1: 42500 - 44500
Stoploss 1: 41000
Buy 2: 38500 - 40500
Stoploss 2: 35500
Profit: 48800

-------------------------------------------------------------
Note: Phân tích chỉ mang tính tham khảo, đi tiền là do mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm, Nhớ STOPLOSS dứt khoát.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.