DuesMarket

Bạn có phải nhà đầu tư kiên nhẫn?

Giá xuống
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Giá đã test Fibo 0.236 và đang hình thành mô hình cờ giảm giá.
Mục tiêu: Fibo mở rộng 0.618

Warren Buffet từng nói "Nếu có sự kiên nhẫn, bạn sẽ giữ được chiếc đầu lạnh trong khi người khác đang phát điên"
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.