trucnguyenprc

PLX kì vọng đảo chiều

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
PLX đã có nhịp giảm đúng như phân tích trong xuất bản trước.
Có 2 khu vực quan trọng được đánh dấu có khả năng xảy ra đảo chiều.
Chờ đợi 1 tín hiệu xác nhận để có thể mở một vị thế an toàn nhất.

"Xuất bản kì trước được đính kèm bên dưới"

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.