HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
PLX - Pullback