HiepDang

Cổ phiếu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam PLX

HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Cổ phiểu PLX đã tạo đáy khá cứng vào đợt sóng giảm vừa rồi, hiện tại có thể xem xét một đợt sóng tăng mới. Tuy nhiên, vẫn phải đề phòng một nhịp điều chỉnh giảm về vùng 40000.

Đây chỉ là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư!

Trade what you see - Expect the unexpected
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.