TranAnhTuanfx

Biểu đồ tuần mã PLX (CKVN)

Giá lên
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
Đây là thời điểm vàng để gom hàng CKVN. Biểu đồ tuần của mã PLX đang hình thành mô hình giá vai đầu vai. Chúng ta có thể mua và giữ đến hết quý 1 năm 2019.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.