KeTromSach

Cảnh báo:PLX

Giá xuống
HOSE:PLX   TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
+Khối lượng giao dịch giảm dần (trong quá khứ cũng đã xảy ra).
+Xu hướng giảm.
+Báo cáo tài chính các quý năm 2020 không được tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.