KentDO

PNJ - Kỳ vọng hồi phục giá ngắn hạn 79.6(+10.56%)

Giá lên
HOSE:PNJ   CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Mã cổ phiếu PNJ ; sàn HOSE; Vàng Phú Nhuận .
Giá hiện tại 72; KLGD 0.26 triệu CP; Giá trị GD 19.14 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Theo dõi vận động hiện tại của PNJ là Giảm giá kéo dài; kỳ vọng một sự hồi phục về giá trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Giảm;đưa ra khuyến nghị đến nhà đầu tư có thể MUA. Giá mục tiêu dự kiến có thể đạt 79.6(10.56%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 82.75(14.93%) với xu hướng vận động giá tích cực và giá dự kiến cũng có thể đạt 71(-1.39%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 64.7(-10.14%) nếu xu hướng giá diễn biến kém tích cực.

Thanh khoản
Nhận định về yếu tố thanh khoản PNJ có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 28.02 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn định; thanh khoản của cổ phiếu hiện đang Giảm.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Chúng tôi gợi ý nhà đầu tư mức kháng cự gần nhất của PNJ là 79.6 và lưu ý thêm mức kháng cự mạnh tại 82.75 ;chúng tôi cũng gợi ý mức hỗ trợ gần nhất nhà đầu tư có thể quan tâm tại 71 ; mức hỗ trợ mạnh cần lưu ý quanh mốc 64.7 . Vùng giá hợp lý theo mô hình có thể xem xét việc mua trở lại cổ phiếu quanh mức 71.26.

Các đánh giá từ Mô hình
Dựa theo tín hiệu từ mô hình hiện tại mới xuất hiện tín hiệu Mua đối với cổ phiếu PNJ . Diễn biến vận động giá của cổ phiếu được đánh giá qua các kỳ với xu hướng là Ngắn hạn Giảm ; Trung hạn Giảm ; Dài hạn Giảm .Cổ phiếu hiện đang vận động trong một vùng giá tương đối An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu PNJ xu hướng điều chỉnh kéo dài tuy nhiên chờ đợi một sự hồi phục xu hướng giá trong ngắn hạn.

KentDO - Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.