GameonVentures

POA - 200 % rồi dắt tay về đáy

Giá lên
GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:POABTC   None
POA, góc nhìn từ phân tích Elliott
Bình luận:
Active trade

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.