Hungsatoshi

Pond - Break to moon

BINANCE:PONDUSDT   POND / TetherUS
Pond - Break to moon
Break xong
Tín hiệu đẹp để vào lệnh!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.