dautukyluat

Quy tắc 1 phần 3 1/3 để tiềm điểm mua vào bán ra

Đào tạo
UPCOM:POS   PTSC OFFSHORE SERVICES JSC
áp dụng lý thuyết quy tắc 1/3 trong thị trường tài chính.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.