ScorkingBig

POW (HOSE) - Tầm nhìn đến tháng 1/2023

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
HOSE:POW

Đây là thời điểm có thể mua vào vì theo mô hình sóng Elliot - POW đã bước sang giai đoạn sóng 5
Công cụ Fibonaci cho thấy đỉnh của mã này có thể nằm vào ngày 27/12/2021 ở mức giá 17350.
Chu kỳ sóng Elliot hoàn chỉnh gồm 144 phiên, như vậy bắt từ đáy sóng 1 (30/3/2020) sẽ kết thúc vào đáy sóng C (2/1/2023), sau đó sẽ bắt đầu một chu kỳ sóng Elliot mới.

Đây không phải lời khuyên đầu tư!

--

This is the time to buy because according to the Elliot wave pattern - POW has entered the wave 5 . phase
The Fibonaci tool shows that the top of this code could be on December 27, 2021 at the price of 17350.
The complete Elliot wave cycle consists of 144 sessions, so starting from the bottom of wave 1 (March 30, 2020) will end at the bottom of wave C (January 2, 2023), then a new Elliot wave cycle will begin. .

This is not investment advice!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.