wavescreator

POW Đi lên

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
giá đã hoàn thành mô hình kèm theo đang ở hỗ trợ tốt
chúng tôi dự đoán giá sẽ bắt đầu tăng mạnh.
ngưỡng kháng cự 15.000 cần phải đạt được để xác định xu hướng tăng đã quay trở lại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.