ouynguyen

Mua POW 13.5 -13.6

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Giá đã break kháng cự cũ, có thể mua test vùng này. Tuy nhiên xu hướng giảm dài hạn vẫn còn nên canh thoát ở vùng 14 - 14.4.
TP: 14 - 14.4
SL: 13.2
RR: 2.5