ouynguyen

Mua POW 13.5 -13.6

Giá lên
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Giá đã break kháng cự cũ, có thể mua test vùng này. Tuy nhiên xu hướng giảm dài hạn vẫn còn nên canh thoát ở vùng 14 - 14.4.
TP: 14 - 14.4
SL: 13.2
RR: 2.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.