DuesMarket

Chốt lời Pow và chờ đợi!

Giá xuống
HOSE:POW   TCT DIEN LUC DAU KHI VN
Với báo cáo lợi nhuận quý 1/2020 giảm 45% so với cùng kỳ và giá đã tiến đến Fibo 0.382 sẽ xuất hiện áp lực bán chốt lời dự kiến sẽ đẩy giá về vùng 8xx. Cùng chờ đợi để chuẩn bị kế hoạch giao dịch bắt đáy Vai phải
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.