BINANCE:POWRBTC   Power Ledger / Bitcoin
Powr/ Btc có thể mua kì vọng up mạnh trong 7-15 ngày
Hỗ trợ mạnh vùng 235x
Kháng cự 24h vùng 245x
Stoploss dưới vùng 233x
Kì vọng : 30-32-45-54

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.