HOSE:PPC   CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
PPC target số % không được nhiều lắm (~13%)
Nếu có nhịp giảm xuống gần điểm SL thì có thể xem xét lại, còn hiện tại được nhiêu ăn nhiêu, không thì nhường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.